๑۩۞۩๑ wikijadval ๑۩۞۩๑

شناخت فلسفه

دریای سرخ

دریای سرخ دریای سرخ (به عربی : البحرالاحمر) خلیجی از اقیانوس هند است که بین شبه‌جزیره عربستان و شمال شرقی قارهٔ آفریقا قرار دارد.

غایت فلسفه

غایت فلسفه فلسفه نیز مانند علم دو غایت دارد: نظری و عملی. در غایت نخستین منظور کامیاب ساختن یا سعی در کامیاب ساختن کنجکاوی بشر درباره مخلوق های مهم ذهن انسان و دنیای عظیمی است

موضوع فلسفه چیست؟

موضوع فلسفه چیست؟ فلسفه موضوع محدود و معین و مسلم ندارد. ژول لاشلیه می گوید. «حق این است که موضوع فلسفه را نمی دانم» این کلمه پر معنی «نمی دانم» نشانه آن است که فیلسوفان نیز نمی توانند موضوعی محدود…

فلسفه چیست؟

فلسفه چیست؟ فلسفه را معمولاً یکی از مظاهر بسیار عالی فرهنگ انسانی می شمارند اما فلسفه مانند صورت های دیگر فرهنگ فقط یک پدیدار فرهنگی نیست بلکه تفکری است که بینش ما را درباره فرهنگ انسانی افزون می سازد.