یک تیتر آزمایشی برای اسلاید اول

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید دوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید سوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید چهارم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید پنجم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

 

مطالب موجود در بخش فرهنگ معین

فرهنگ معین (ی) بخش ۵

فرهنگ معین (ی) بخش ۵

یگان
(یَ) (ق .) ۱ – بی نظیر ، بی همتا ، فرد. ۲ – از تقسیمات ارتش .
یگانگی
(یَ نَ) (حامص .) وحدت ، یکتایی .

فرهنگ معین (ی) بخش ۴

فرهنگ معین (ی) بخش ۴

یک
( ~.) (ص )۱ – تنها و بی همتا. ۲ – نخست ، اول . ۳ – (کن .) درجه بالا ، بسیار خوب .
یک
(یَ یا یِ) [ په . ] (اِ.) نخستین شماره اعداد ، واحد.

فرهنگ معین (ی) بخش ۳

فرهنگ معین (ی) بخش ۳

یسار
(یَ) [ ع . ] (اِ.) ۱ – طرف چپ . ۲ – چهره ای که د یدن آن نحوست و شومی می آورد.
یساق
(یَ) [ تر – مغ . ] (اِ.) ۱ – سیاست . ۲ – فسق (سنگلاخ ). ۳ – ترتیب و ساختگی .

فرهنگ معین (ی) بخش ۲

فرهنگ معین (ی) بخش ۲

یاکند
(کَ) (اِ.) یاقوت .
یال
(اِ.) ۱ – گردن . ۲ – بن گردن . ۳ – موی گردن اسب . ۴ – زور ، قدرت .

فرهنگ معین (ی) بخش ۱

فرهنگ معین (ی) بخش ۱

ی
(پس .) این حرف به آخر اسم ملحق شود برای افاده نسبت بین دو چیز و آن برای معانی متعدد بود. ۱ – مطلق نسبت ، و آن بر چند قسم است :الف – نسبت به مکان : شیرازی ، اصفهانی ، رامسری . ب – نسبت به چیز: ارغوانی ، پرنیانی ، زعفرانی . ج – نسبت به شخص : اسرافیلی . ۲ –
ی
(پس .) به آخر کلمه درآید و نشانه نکره بودن باشد: پادشاهی ، مردی ، گلی .

فرهنگ معین (ه) بخش ۱۰

فرهنگ معین (ه) بخش ۱۰

هیئت
(هَ ئَ) [ ع . هیئه ] (اِ.) ۱ – شکل ، صورت ، حال ، کیفیت . ۲ – علم نجوم .
هیاج
(هِ) [ ع . ] (مص م .) برانگیختن ، کارزار کردن .

فرهنگ معین (ه) بخش ۹

فرهنگ معین (ه) بخش ۹

هو
( ~.) (اِ.) چرک و زرداب زخم .
هو
(هُ وَ) [ ع . ] (ضم .) ۱ – ضمیر مفرد مذکر غایب : او ، آن . ۲ – در نزد عرفا منظور خداوند است .

فرهنگ معین (ه) بخش ۸

فرهنگ معین (ه) بخش ۸

هم طراز
( ~. طِ) (ص .) برابر ، مساوی .
هم کار
(هَ) (ص مر.) ۱ – هم شغل . ۲ – حریف ، رقیب .

فرهنگ معین (ه) بخش ۷

فرهنگ معین (ه) بخش ۷

هم
(هَ مّ) [ ع . ] (اِ.) ۱ – اندوه ، حزن . ج . هموم . ۲ – قصد ، اراده . ۳ – آن چه بدان قصد کنند. ؛~ و غم فرق بین هم و غم اصلاً در آن است که هم اندوه آینده است و غم اندوه گذشته و موجود.
هم
(هَ) [ په . ] ۱ – (ق .) نیز ، همچنین . ۲ – (پش .) در ترکیبات پیشوند اشتراک است : هم اتاق ، همراه ، همدل .

فرهنگ معین (ه) بخش ۶

فرهنگ معین (ه) بخش ۶

هکتار
(ه ) [ فر. ] (اِ.) ده هزار متر مربع .
هکتولیتر
(هِ تُ) [ فر. ] (اِمر.) واحدی برای سنجش مایعات : ۱۰۰ لیتر.