یک تیتر آزمایشی برای اسلاید اول

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید دوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید سوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید چهارم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید پنجم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

 

Monthly Archives: اردیبهشت ۱۳۹۵

فرهنگ معین (م) بخش ۱۲

فرهنگ معین (م) بخش ۱۲

محط
(مَ حَ طّ) [ ع . ] (اِ.) محل فرود آمدن . ؛~ رحال بارانداز کاروان .
محط
(مَ حَ طّ) [ ع . ] (اِ.) محل فرود آمدن .

فرهنگ معین (م) بخش ۱۱

فرهنگ معین (م) بخش ۱۱

محراب
(مِ) [ ع . ] (اِ.) ۱ – بالای خانه و صدر مجلس . ۲ – جای ایستادن پیشنماز در مسجد. ۳ – بخشی از یک عبادتگاه که در هنگام عبادت رو به آن می ایستند. ج . محاریب .
محرابی
( ~ .) [ ع – فا. ] ۱ – (ص نسب .) منسوب به محراب . ۲ – (اِ.) مسجد. ۳ – نوعی شمشیر.

فرهنگ معین (م) بخش ۱۰

فرهنگ معین (م) بخش ۱۰

محابا
(مُ) [ ع . محاباه ] (مص ل .) ۱ – ترس ، پروا ، احتیاط ، ملاحظه ، طرفداری . ۲ – کسی یا چیزی را ویژه خود ساختن .
محابات
(مُ) [ ع . محاباه . ] ۱ – (مص ل .) یاری کردن . ۲ – طرفداری کردن از کسی ، جانبداری کردن بر خلاف عدالت . ۳ – منحرف شدن از عدل ، میل به ناحق کردن . ۴ – کسی را مخصوص خود کردن ، ویژه خویش ساختن . احتیاط کردن ، ملاحظه کردن . ۵ – (اِمص .) یاری ، طرفداری از کسی.

فرهنگ معین (م) بخش ۹

فرهنگ معین (م) بخش ۹

مجلبه
(مَ لَ بَ یا بِ) [ ع . مجلبه ] ۱ – (مص م .) به سوی خود کشیدن ، جلب کردن . ۲ – (اِ.) وسیله جلب .
مجلد
(مُ جَ لِّ) [ ع . ] (اِفا.) ۱ – پوست کننده . ۲ – صحاف .

فرهنگ معین (م) بخش ۸

فرهنگ معین (م) بخش ۸

مج
(مَ) (اِ.) = ماج : ماه ، قمر.
مجاب
(مُ) [ ع . ] (اِمف .) جواب داده ، پاسخ داده شده .

فرهنگ معین (م) بخش ۷

فرهنگ معین (م) بخش ۷

مثاب
(مُ) [ ع . ] (اِمف .) پاداش داده شده .
مثابت
(مَ بَ) [ ع . مثابه ] (اِ.) ۱ – محل اجتماعی مردم . ۲ – حد ، اندازه . ۳ – مانند.

فرهنگ معین (م) بخش ۶

فرهنگ معین (م) بخش ۶

متأثر
(مُ تَ ءَ ثِّ) [ ع . ] (اِفا.) اندوهگین ، متألم .
متأخر
(مُ تَ ءَ خِّ) [ ع . ] (اِفا.) ۱ – درنگ کننده . ۲ – معاصر ، کسی که در زمان نزدیک به زمان حال می زیسته .

فرهنگ معین (م) بخش ۵

فرهنگ معین (م) بخش ۵

مباثت
(مُ ثَّ) [ ع . مباثه ] (مص م .) ۱ – سرّ خود را نزد کسی فاش کردن . ۲ – از کسی غم – خواری و اندوه گساری طلبیدن .
مباح
(مُ) [ ع . ] (ص .) روا ، مجاز.

فرهنگ معین (م) بخش ۴

فرهنگ معین (م) بخش ۴

ماوراء
(وَ) [ ع . ] (ق .) پشت سر ، آنچه در پس و پشت چیزی قرار دارد.
ماوراءالطبیعه
(وَ ءُ طَّ عِ یا عَ) [ ع . ] (اِ.) مابعدالطبیعه ، متافیزیک .

فرهنگ معین (م) بخش ۳

فرهنگ معین (م) بخش ۳

ماعز
(عِ) [ ع . ] (اِ.) واحد معز. ۱ – یک بز. ۲ – پوست بز. ۳ – مرد درشت پی استوار خل ق ت .
ماعون
[ ع . ] (اِ.) ۱ – آن چه که از آن کمک جویند و سود برند. ۲ – اسباب خانه مانند دیگ و تابه و غیره . ۳ – معروف . ۴ – زکات . ۵ – طاعت . ۶ – باران . ۷ – آب .