یک تیتر آزمایشی برای اسلاید اول

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید دوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید سوم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید چهارم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

یک تیتر آزمایشی برای اسلاید پنجم

شما می توانید به طور کامل از طریق تنظیمات قالب اقدام به ویرایش این اسلایدر نمایید در قسمت تنظیمات به آسانی میتوانید به مخفی کردن یا نمایش اسلایدر در صفحاتی خاص و یا افزودن تصاویر دلخواه ، نوع نمایش و افکت های آن بپردازید ادامه »

 

اصطلاحات آمار

اصطلاحات آمار

مار اآنالیز داده‌های شماره‌گذاری شده به خاطر تحقیق ، تصمیم یا اطلاعات ارتباطی نامعلوم
Statistics
جامعه تمام اعضای یک گروه خاص
Population
نمونه زیرمجموعه‌ای از جامعه است. نمونه‌ای از مجموعه مشاهدات ارائه شده که فقط قسمتی از جامعه است
Sample
داده اطلاعات ، واقعیتها یا اشکال بیان کننده برآورد ، رکوردها ، آماره و غیره. که نتایج به آن ارجاع داده می‌شود
Data
فراوانی گروهی از اعداد که حوزه‌ای اتفاق افتاده است
Frequency

مار اآنالیز داده‌های شماره‌گذاری شده به خاطر تحقیق ، تصمیم یا اطلاعات ارتباطی نامعلوم
Statistics
جامعه تمام اعضای یک گروه خاص
Population
نمونه زیرمجموعه‌ای از جامعه است. نمونه‌ای از مجموعه مشاهدات ارائه شده که فقط قسمتی از جامعه است
Sample
داده اطلاعات ، واقعیتها یا اشکال بیان کننده برآورد ، رکوردها ، آماره و غیره. که نتایج به آن ارجاع داده می‌شود
Data
فراوانی گروهی از اعداد که حوزه‌ای اتفاق افتاده است
Frequency
آمار توصیفی عددی که ویژگی بخصوص از مجموعه داده‌ها را بیان می‌کند
Descriptive Statistic
آمار استنباطی روشی برای بدست آوردن نتیجه درباره جامعه غیر قابل شمارش با استفاده از برآوردهای نمونه و احتمال
Inferential Statistic
استنتاج استدلال از کل به جزء رسیدن
Deductive
استقرا روشی که اثبات قضیه را برای همه اعداد صحیح بزرگتر یا مساوی عدد اول بهبود می‌بخشد یا اثبات آن عدد صحیح که تمام اعداد بعدی را می‌دهد، باید اعداد پشت سرهم گرفته شوند
Induction
محاسبات تعیین بعضی چیزها با استفاده از ریاضیات
Calculation
دسته طبقه‌بندی یا تقسیم‌بندی یک طرح دسته‌بندی
Category
بلوک اصطلاحی که بکار برده می‌شود در طرح آزمایش مربوط به گروههای مشابه از واحدهای مشابه از واحدهای آزمایشی (اغلب اشیا) که در صورت لزوم آزمایشگر را قادر به تفکیک طرح و حذف کردن متغیرهای غیر اصلی می‌سازد
Block
فراوانی تجمعی تقسیم‌بندی نمونه‌ای از مشاهدات با تعدادی از دسته‌ها به اضافه تعداد مشاهدات در هر دسته
Frequency distribution
اندازه نمونه تعداد اشخاص مورد تحقیق
Sample size
توزیع فراوانی تجمعی جدولبندی نمونه مشاهداتن بصورت اعداد کمتر از مقادیر خاص می‌باشد
Cumulative distribution
مستطیلی یک شکل پهن با طرفین راست و چهار زاویه ۹۰ درجه
Rectangular
چاولگی نبودن تقارن در توزیع احتمال
Skewed
توزیع متقارن توزیع فراوانی یا توزیع احتمالی استا که نسبت به مقدار مرکزی متقارن است
Symmetrical distribution
شکل ناقوسی (شکل زنگوله‌ای) توزیع فراوانی که دارای شکل ظاهری زنگ در مقطع عمودی است
Bell shaped
معدل بیشتر برای میانگین حسابی مشاهدات نمونه بکار می‌رود. میانگین  است. علامت معدل بصورت  است
Average
میانگین اندازه مکان یا مقدار مرکزی ، میانگین حسابی ، میانگین هندسی ، میانگین هارمونیک فرمهای مختلف میانگین هستند
Mean
میانه مقداری که مجموعه مشاهدات دسته‌بندی شده را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند وقتی مشاهدات فرد باشد عدد وسطی میانه است. وقتی تعداد مشاهدات زوج باشد مقدار میانه ، معدل دو مقدار وسطی است
Mediam
مُد مقداری که بطور متناوب در مجموع مشاهدات ظاهر می‌شود و اغلب بصورت اندازه مکان بکار می‌رود. در بیشتر در داده‌های عددی حاصل می‌شود
Mode
صدک مجموعه تقسیماتی که یک سری مقادیر پیوسته را به ۱۰۰ قسمت تقسیم کند و آن نقطه‌ای در زیر درصد بیان شده برای مشاهدات قرار دارد
Percentile
دهک بر پایه عدد ۱۰ ، کسری با اعشار ۱۰ یا بعضی توان‌های ۱۰ که با نقطه دهم قبل از اعشار نمایش داده می‌شود
Decimal
اعشار نقطه‌ای که زیر آن کسر بیان شده قرار دارد
Fractile
بی‌نهایت آخرین ، دورترین ، در ریاضیات ۱- مقدار اولی یا نهایی یک نسبت – ۲- اکسترمم ، مقدار ماکزیمم یا مینیمم تابع. در ریاضیات مقدار مد نقطه بی‌نهایت تابع است
Extreme
نمره یک مقدار یا جمع‌شمارش ، یک درجه یا نرخ در یک امتحان یا آزمایش ، یک عدد نشاندهنده کیفیت که اغلب براساس یک واحد اختیاری می‌باشد که در آن ۱۰۰ به معنی کمال در ویژگی معین می‌باشد
Score
انحراف مقداری که با آن یک عدد متفاوت است از میانگین یا دیگر مقدار قابل مقایسه
Deviation
میانگین نمونه میانگین حسابی یک نمونه ( است
Sample mean
واریانس در جامعه گشتاور مرتبه دوم میانگین  ، برآوردگر نااریب مقدار جامعه یا  حاصل می‌شود
Variance
انحراف استاندارد ریشه دوم واریانس (در جامعه  و در نمونه s است)
Standard deviation
دامنه اختلالات بین بزرگترین و کوچکترین مجموعه داده‌ها بیانگر دامنه می‌باشد
Range
فضای نمونه فضای نمونه لیست کاملی از تمان برآمدهای ممکن آزمایش است
Sample space
پیشامد یک مجموعه از برآمدهای آزمایش ، یک زیر مجموعه از فضای نمونه
Event
انتخاب تصمیم ، انتخاب مشاهده انفرادی که از نمونه بدست آمده از مرحله دیگر با مکانیزم تصادفی مناسب بکار رفته در باقیمانده اعضای جامعه
Select
احتمال احتمال نتیجه یک توزیع کمی رویداد مورد علاقه از پیش‌آمد خاص. احتمال معمولا بیان می‌شود در مقیاس صفر یا یک. پیش‌آمد کمیاب با احتمال بسته۰ و پیشامد خیلی متداول بسته با ۱ دارد
Probability
تصادفی تغییریافته با شانس ، مشخص کردن با فاکتورهای دیگر
Random
قابل شمارش با شمارش بدست آوردن
Countable
مقیاس تخمین زدن با مقایسه ، اندازه (بعد)
Measure
متغیر تصادفی عمل همبسته که مقدار نمره‌های فرد با هر برآمد از آزمایش
Random variable
تابع احتمال توزیع احتمال ، مجموع تابع احتمال ، متغیرهای تصادفی گسسته از لیست احتمال‌های همبسته با هر مقدار ممکن
Probability function
تابع چگالی احتمال تابع چگالی احتمال از یک متغیر تصادفی پیوسته تابعی است که می‌تواند تابع اولیه را بدهد که احتمال آن متغیر تصادفی مقدار فاصله را می‌دهد
Probability density distribution
احتمال تجمعی تابعی که احتمال را می‌دهد، آن است متغیر تصادفی x کمتر یا مساوی x ع به ازای هر مقدار x
Cumulative probability
امیدریاضی (مقدار مورد انتظار) میانگین متغیر تصادفی x که تعریف کلی آن  است
Expected value
دوجمله‌ای دارای دو عبارت که بوسیله عللامت جمع یا منها به یکدیگر مرتبط می‌شوند، ترکیبی از دو عبارت
Binomial
اتفاقی شانسی حاصل شدن، تصادفی
Stochastic
محور یک خط مستقیم تصوری یا واقعی که بر آن اشیا می‌گردند یا تصور می‌شود که به دور آن گردش می‌کنند
Axis
همبستگی عبارت کلی برای رابطه بین متغیرهای دوگانه
Correlation
رابطه یک عبارت کلی است که برای توصیف ارتباط بین دو متغیر بکار می‌رود. اساسا هم معنی با همبستگی است
Association
پیش‌بینی گفتن از آینده ، یک اتفاق در آینده
Predict
خارج از حد نسبتا دور از نقطه مرکزی ، دور
Outlying
جایگزین اتفاقی که با برگشت‌ها انجام می‌شود
Alternative
بحرانی خطری یا ریسکی. ناحیه بحرانی از یک آزمایش آمار که آن راهنمایی می‌کند برای رد یک فرضیه بی‌اثر. و مقدار بحرانی مقداری که با آمار محاسبه شده از داده های نمونه مقایسه شده و هنگام تصمیم باید فرضیه بی‌اثر رد شود
Critical
علامت مشخصه ، به معنی عمل مشخص کردن. آزمون علامت ، روش آماری که برای مجموعه‌ای از مشاهدات حاصل می‌شود در P-Value نسبت به بعضی فرضها ، مثالهای آن شامل آزمون t استودنت ، آزمون Z و آزمون علامت دار ویلکاکسون است
Signficant
تیمار عمل ، بررسی یا بحث نامشخص شیء
Treatment
رتبه یک ترتیب منظم ، موقعیت بالا در جامعه
Rank
گشتاور مقداری که احتمال توزیع متغیرهای تصادفی را مشخص می‌کند
Moment
پارامتر یک مشخصه عددی از یک جامعه یا یک مدل
Parameter
علامت علامت یا نشانه‌ای که دارای معنی مشخص و پذیرفته شده است
Sign
اِنوا کلمه‌ای که از حرف اول کلمات دیگری ساخته شده برای تحلیل واریانس
ANOVA
مقدار مرکزی گرایش مرکزی مثل: میانگین ، مُد و میانه
Central value
توان آزمون احتمال رد فرض صفر وقتی فرض صفر درست نیست
Power of test
همگن شامل چند مقدار مساوی از علاقه‌ها (اغلب یک واریانس)
Homogeneity
گروههای کنترل یک آزمایش درجایی که عاملهای متغیر کنترل می‌شوند تا این امکان را بوجود آورند که نتایج یک عمل را در یک لحظه مشاهده کنند. گروههای کنترل یک استاندارد مقایسه برای مطابقت دادن یافته‌های یک آزمایش هستند
Control groups
خطای نوع اول خطایی که نتیجه می‌دهد وقتی که فرض صفر به دروغ پذیرفته نمی‌شود، رد فرض صفر با فرض درست بودن آن
Type I error
چندگانه شامل قسمتها یا اجزای بسیاری ، بیشتر از یک یا یک بار
Multiple
دقیق ، مشخص دور از اشتباه
Accurately
خطای نوع دوم پذیرش فرض صفر با فرض غلط بودن فرض صفر
Type II error
ترکیب مجموعه‌ای از اعداد که بدون در نظر گرفتن نظم مرتب شود
Combination

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *